II izmjene i dopune odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/2013. i73/2017.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/2017.) ičlanka33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/18 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Primošten dana na svojoj  11. redovnoj sjednici održanoj dana 3. prosinca 2018. godine donosi:

II izmjenu i dopunu

ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA
MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj:  1/18i 3/18 ) u članku 20. briše se stavak 2. i sada stavak 2. glasi: „Korisnik usluge može umjesto potvrde o isključenju uređaja za potrošnju dostaviti godišnji obračun potrošnje električne energije (HEP-elektra Šibenik) ili vode, (VODOVOD Šibenik) te ukoliko se na osnovu tih potvrda utvrdi da u zadnjih 12 mjeseci utrošak el. energije nije bio veći od 6 Kwh, odnosno da utrošak vode ne prelazi 1 m3, korisnik će se proglasiti privremeno neaktivnim“.

U članku 20. briše se stavak 3. i sada isti glasi: „Korisnik uz zamolbu za privremenom obustavom slanja računa umjesto potvrde o godišnjoj potrošnji može priložiti i kopije 12 uplatnica iz kojih će se vidjeti da je u tome vremenu obračunat samo paušalni iznos računa za vodu i struju“.

U članku 20. dodaju se stavci 4., 5. i 6. i isti glase: „Takav obračun ili kopije paušalnih iznosa uplate obveznik je dužan dostaviti i 12 mjeseci  nakon prvog  podnošenja zahtjeva za prijevremenim oslobađanjem od plaćanja usluge prikupljanja i odvoza smeća u protivnom korisniku će se usluga slanja računa po preteku 12 mjeseci automatski aktivirati. 

            Korisnik će se proglasiti privremeno neaktivnim ako ispunjava jedan od dvaju gore navedenih uvjeta s tim da  je dužan svaku promjenu koja prelazi spomenute iznose potrošnje pravovremeno dojaviti u BUCAVAC d.o.o. 

Ako se pak uvidom na terenu utvrdi da obveznik koristi uslugu prikupljanja i odvoza smeća a objekt je privremeno odjavio davatelj usluge ima pravo na retroaktivnu naplatu za proteklo razdoblje cijene minimalne javne usluge za proteklo razdoblje“. 

Članak 2.

Ova Odluka o II izmjenama i dopunama  Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Primošten stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Primošten.

Klasa: 363-05/18-01/1
Urbroj: 2182/02-01-18-3
Primošten, 3. prosinca 2018. godine 

 

OPĆINSKO  VIJEĆE
O
PĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK 
Jere Gracin