CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN - 2023

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga otpada.  Temeljem odredbi Zakona o gospodarenju otpadom i Odluke za područje Općine Primošten izrađen je i Cjenik javne usluge. Cjenikom se određuje visina cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, a u cjeniku

Cjenik sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG OTPADA I PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE PRUŽANJA USLUGE  OPĆINA PRIMOŠTEN I.   CIJENA JAVNE USLUGE ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA Iznos jedinične naknade za litru/kn  0,06 za litru/EUR 0,008 Spremnici 80 litara kn/spremniku 0,637 EUR 4,80 kn 120 litara kn/ spremniku 0,956 EUR 7,20 kn

Obavijesti iz Bucavca d.o.o.

Obavještavamo korisnike naših usluga da smo promijenili lokaciju Mobilnog reciklažnog dvorišta, odnosno da isto više nije na dosadašnjoj lokaciji na prostoru bivših “baraka” iznad vatrogasnog doma nego je na novoj lokaciji na skladištu Bucavca na adresi Splitska bb (pored “vešeraja”). Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta je od 07-15 sati.Isto tako obavještavamo da smo od 15.06. započeli za lje

Prodaja šasije karamboliranog rabljenog teretnog vozila

I. PREDMET PRODAJE Teretno vozilo : Iveco Daily 70C17L Proizvođač: Iveco S.p.A. Italija Broj šasije: ZCFC70C1005933897 Vrsta motora: Diesel Euro 5 Radni obujam motora: 2 998 cm³ Snaga motora: 125 kW Godina proizvodnje 2012. g. Prijeđena kilometraža: 72.253 km Stanje vozila: karambolirano II. UVJETI PRODAJE Prodaja vozila obavlja se po načelu »viđeno-kupljeno«, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Početna prodajna cijena vozila iznosi 12.

Vozni red na Uskrsni ponedjeljak

Obavještavamo sve naše korisnike da dana 18.04.2022. na Uskrsni ponedjeljak ne poslujemo. Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, koji bi se na području Primoštena, Biloga i Doca prema našem rasporedu trebali obaviti taj dan biti će obavljeni u utorak, 19.04.2022. godine. Bucavac d.o.o.

II izmjene i dopune odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/2013. i73/2017.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/2017.) ičlanka33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/18 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Primošten dana na svojoj  11. redovnoj sjednici održanoj dana 3. prosinca 2018. godine donosi: II izmjenu i dopunu

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja MKO i BKO

Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/2013. i 73/2017.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/2017.) i članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten dana na svojoj redovnoj sjednici održan oj dana 31. siječnja 2018. godine donosi: ODLUKA O NAČINU PRUŽAN

Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

Na osnovu čl. 295 Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05,41/08 i 125/11), te čl. 24 st. 4 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) i čl. 4. Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Općine Primošten Službeni vjesnik Općine Primošten 5/14), a sukladno Odluci, Klasa: 351-01/14-01/2 ur.broj: 2182/02-01