Cjenik sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

CJENIK
JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG OTPADA I PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE PRUŽANJA USLUGE 

OPĆINA PRIMOŠTEN

I.

 

CIJENA JAVNE USLUGE ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 
Iznos jedinične naknade za litru/kn  0,06 za litru/EUR 0,008

Spremnici

80 litara

kn/spremniku

0,637 EUR

4,80 kn

120 litara

kn/ spremniku

0,956 EUR

7,20 kn

240 litara

kn/ spremniku

1,911 EUR

14,40 kn

1.100 litara

kn/ spremniku

8,760 EUR

66,00 kn

Tipizirana vrećica s logom davatelja usluge

80l

kn/ spremniku

0,637 EUR

4,80 kn

120l

kn/ spremniku

0,956 EUR

7,20 kn

 

II.

 

 CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE:

Kategorije

Opis kategorije

CMJU/  mjesečno u EUR

CMJU/ mjesečno u HRK

1.

Kućanstva

5,44

41,00

2.

Kućanstva koja se bave uslugom pružanja smještaja:

 

 

I.

Do 6 ležaja

8,63

65,00

II.

Do 8 ležaja

9,69

73,00

III.

Do 12 ležaja

11,81

89,00

IV.

Više od 12 ležaja

5,44+0,53       po ležaju

41,00 + 4,00 po ležaju

 

3.

Pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću

 

 

3.1

KAMPOVI: kamp, kamp naselje, kampiralište, kamp odmorište

 

 

I.

-         Do 30 osoba

39,82

300,00

II.

-         Do 50 osoba

66,36

500,00

III.

-         Preko 50 osoba; po osobi

1,33

10,00

3.2

UGOSTITELJSKI OBJEKTI bez pružanja usluge pripreme i usluživanja hrane

 

 

I.

-         Do 50m2

47,12

355,00

II.

-         Od 51m2 – 100m2

61,05

460,00

III.

-         Preko  100m

76,98

580,00

3.3

OBJEKTI SVIH KATEGORIJA s pružanjem usluge pripreme i usluživanja hrane i pića

 

 

I.

-         Do 30m2

56,41

425,00

II.

-         Od 31m2 – 100m2

67,69

510,00

III.

-         Preko 100m2

82,95

625,00

3.4

PRUŽANJE USLUGE PRIPREME I PRODAJE HRANE I/ILI PIĆA BEZ KONZUMACIJE NA LOKACIJI OBJEKTA;

-          Fast food

-           štand sa palačinkama

-           štand sa kukuruzom,

-           štand sa pizza cut-om i sl.)

36,50

275,00

3.5

PRODAJA GOTOVIH PROIZVODA NA ŠTANDOVIMA;

-  (proizvodi od voća i povrća, kozmetika, rukotvorine, suveniri i sl.)

- TRAMPOLIN

- AQUAPARK      i    slično

19,91

150,00

3.6

TRGOVINE PREHRAMBENOM ROBOM I PROIZVODIMA

 

 

I.

-         Do 50m2

46,45

350,00

II.

-         Od 51m2 – 250m2

99,54

750,00

III.

-         Od 251 m2 – 500m2

265,45

2.000,00

3.7

SPECIJALIZIRANE PRODAVAONICE PREHRAMBENIM PROIZVODIMA

 

 

 

 

-          pekare

98,21

740,00

 

-          mesnice 

69,02

520,00

3.8

- TRGOVINE NEPREHRAMBENOM ROBOM I PROIZVODIMA,

- ZANATSKE DJELATNOSTI

 

 

I.

-         Do 49m2

14,60

110,00

II.

-         Od 50m2 – 140m2

50,43

380,00

III.

-         Od 141m2 – 500m2

78,31

590,00

3.9

SUPERMARKETI-TRGOVINE MJEŠOVITOM ROBOM

 

 

 

-         Preko 500m2

530,89

4.000,00

4.

Luke nautičkog turizma

 

 

4.1.

MARINA, SUHA MARINA, SIDRIŠTE, PRIVEZIŠTE

 

 

I.

-         Do 350 vezova

2.853,54

21.500,00

II.

-         Preko 350 vezova

3.318,07

25.000,00

4.2

KOMUNALNE, SPORTSKE I LUKE POSEBNE NAMJENE; po vezu

3,98

30,00

4.3

NAUTIČKI TURIZAM: plovni objekti za izlete, najam, plovni objekti na kojima se poslužuje piće i hrana – po kapacitetu plovnog objekta; po osobi

 

2,65

20,00

4.4

KONCESIJSKO KORIŠTENJE PLAŽE kopnenog dijela; po m2

0,066

0,50

4.5

PRUŽANJE USLUGE SMJEŠTAJA s uslugom pripreme i usluživanja hrane i/ili pića

 

 

I.

-         Do 50 ležaja

79,63

600,00

II.

-         od 51 - 100 ležaja

132,72

1.000,00

III.

-         od 101 – 200 ležaja

530,89

4.000,00

IV.

-         od 201 – 250 ležaja

663,61

5.000,00

V.

-         od 251 – 350 ležaja

929,06

7.000,00

VI.

-         od 351 – 550 ležaja

1.459,95

11.000,00

VII.

-         od 551 – 800 ležaja

2.123,56

16.000,00

4.6

PRUŽANJE USLUGE SMJEŠTAJA bez usluge pripreme i usluživanja hrane i/ili pića

 

 

I.

-         Do 50 ležaja

29,20

220,00

II.

-         Od 51 – 100 ležaja

57,73

435,00

III.

-         Preko 100 ležaja

90,25

680,00

4.7

MUZEJI, KNJIŽNICE, PREZENTACIJSKI CENTRI, ŽUPNI UREDI,

ZDRAVSTVENE I STOMATOLOŠKE ORDINACIJE, LJEKARNE

17,25

130,00

4.8

VRTIĆI I ŠKOLE

 

 

I.

-         Do 4 odgojno obrazovne ustanove

27,87

210,00

II.

-         Preko 4 odgojno obrazovne ustanove

46,45

350,00

4.9

DOM ZA STARE I NEMOĆNE

66,36

500,00

5.0

POSLOVNI PROSTORI u kojima se obavljaju djelatnosti (osim trgovine i ugostiteljstva), a nisu obuhvaćene prethodnim kategorijama

 

 

I.

-         Do 20m2

5,31

40,00

II.

-         Od 21m2 do 40m2

17,25

130,00

III.

-         Od 41m2 – 100m2

39,82

300,00

IV.

-         Preko 100m2

106,18

800,00

 

 

Pravnim i fizičkim osobama koje djelatnost ne obavljaju tijekom cijele godine, a isto dokazuju rješenjem, cijena obvezne minimalne javne usluge se uvećava koeficijentom 1,5.

 

Sve cijene izražene su bez PDV-a.

„Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada koji se nabavljaju putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a financiraju se sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i sredstava jedinica lokalne samouprave, nisu i neće biti uključeni u jediničnu cijenu obvezne minimalne javne usluge, koja se propisuje Cjenikom korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada.“

Cjenik će se započeti primjenjivati kad se stvore tehnički uvjeti naplate odvoza temeljem očitanja barkod/RFID čipa, najkasnije 01.studenog 2018. godine

Primošten, 19.09. 2018. 
Ur. Broj: 55/2018 

Suglasnost na ovaj Cjenik ishodovana je dana 19. rujna 2018. godine 
KLASA: 034-04/18-03/2
UR.BROJ: 2182/02-02-18-1