Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

Na osnovu čl. 295 Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05,41/08 i 125/11), te čl. 24 st. 4 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) i čl. 4. Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Općine Primošten Službeni vjesnik Općine Primošten 5/14), a sukladno Odluci, Klasa: 351-01/14-01/2 ur.broj: 2182/02-01- 14-1 od dana 1. prosinca 2014., uprava Bucavca d.o.o. donijela je dana 10. 4. 2015.

PRAVILNIK
o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada