Pravilnik nabave za robu i usluge bagatelne vrijednosti

Ur. broj: 5 / 2014
Primošten, 2. sije─Źnja 2014.
 

Temeljem ─Źlanka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13) i ─Źlanka 14. Statuta JKP „Bucavac“ d.o.o.  , Ulica sv. Josipa 7 – Primošten (u daljnjem tekstu Naru─Źitelj), zastupano po direktoru Zvonimiru Skorinu donosi:

 

PRAVILNIK
o postupku nabave do vrijednosti pragova javne nabave

  

─îlanak 1.
 

U svrhu poštivanja osnovnih na─Źela u─Źinkovite nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima, ovim se Pravilnikom ure─Ĺuje postupak koji prethodi ugovornom odnosu za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, za koje ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave sukladno va┼że─çem Zakonu o javnoj nabavi.

 

 

─îlanak 2.
 

Uprava Bucavac d.o.o.koja nabavlja robu, radove i usluge du┼żna je po mogu─çnosti prikupiti najmanje tri ponude, te predlo┼żiti odabir one koja najbolje ispunjava svrhu nabave po kriteriju najni┼że cijene.

Kod ugovaranja usluga se odredba prethodnog stavka ne primjenjuje, ukoliko je pru┼żatelj usluga pravna ili fizi─Źka osoba ─Źiji se odabir predla┼że zbog specijalisti─Źkih stru─Źnih znanja i posebnih okolnosti (konzultantske, odvjetni─Źke, javnobilje┼żni─Źke usluge i sl.). 

  

─îlanak 3.

Svi iznosi navedeni u ovom Pravilniku iskazani su bez poreza na dodanu vrijednost. 

  

                                                                        ─îlanak 4.

Postupak bagatelne nabave zapo─Źinje danom donošenja Odluke o po─Źetku postupka bagatelne nabave koju donosi  uprava Naru─Źitelja.

Odluka iz stavka 1. ovog ─Źlanka sadr┼żi podatke o naru─Źitelju, nazivu predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, te podatke o povjerenstvu za provedbu postupka bagatelne nabave, o broju i  izvoru podataka o ponuditeljima kojima se dostavlja zahtjev za ponudu. (baza podataka op─çine, istra┼żivanje tr┼żišta, internet i drugo)

 

─îlanak 5.

Bagatelnu nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili ve─çe od 70.000,00 kuna, Naru─Źitelj provodi slanjem poziva za dostavu ponude na adrese najmanje 3 gospodarska subjekta, ali u opravdanim slu─Źajevima i specifi─Źnim nabavama mo┼że i na manje.

Poziv za dostavu ponuda upu─çuje se gospodarskim subjektima na na─Źin koji omogu─çuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješ─çe o uspješnom slanju telefaksom, e-mailom i sl.).

Poziv za dostavu ponuda mora sadr┼żavati:

- podatke o  naru─Źitelju

- opis predmeta nabave

- rok izvršenja predmeta nabave

- troškovnik predmeta nabave

- kriterij za odabir ponude

- uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, ako se tra┼żi ispunjavanje odre─Ĺenih uvjeta i zahtjeva (izvadak iz sudskog ili obrtnog registra kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave, bonitet ponuditelj, ne postojanje duga po javnim davanjima i sl.)

- rok za dostavu ponude (datum i vrijeme do kada ponude moraju biti zaprimljene kod naru─Źitelja)

- rok valjanosti ponude

- na─Źin dostavljanja ponuda i adresu na koju se ponude dostavljaju

- adresu na kojoj se mo┼że preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno

- kontakt osoba i broj telefona

- podatke o potrebnim tra┼żenim jamstvima (za ozbiljnost ponude, za uredno ispunjenje ugovora i za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku)

- razloge odbijanja ponude

- obrazac ponudbenog lista

- ostale podatke potrebne za izradu i dostavljanje ponude.

 

─îlanak 6.

Troškovnik predmeta nabave sastoji se od jedne ili više stavki, te sadr┼żi tekstualni opis stavke, jedinicu mjere po kojoj se stavka obra─Źunava, predvi─Ĺenu koli─Źinu stavke, cijenu stavke po jedinici mjere, ukupnu cijenu stavke, cijenu bez PDV-a i cijenu s PDV-om svih stavki.

Ponuditelji su du┼żni ispuniti sve stavke troškovnika.

Ponuditelj izra┼żava cijenu ponude u kunama, a u drugoj valuti samo ako je naru─Źitelj to izri─Źito odredio u pozivu za dostavu ponuda.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti ura─Źunati svi troškovi i popusti.

Cijena ponude nepromjenjiva je za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najni┼ża cijena.

 

─îlanak 7.

Naru─Źitelj u postupku bagatelne nabave mo┼że od gospodarskih subjekata tra┼żiti sljede─çe vrste jamstava:

1. jamstvo za ozbiljnost ponude za slu─Źaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora

2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slu─Źaj povrede ugovornih obveza

3. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slu─Źaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku sukladno sklopljenom ugovoru.

Jamstvo za ozbiljnost ponude odre─Ĺuje se u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 5% procijenjene vrijednosti nabave. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kra─çe od roka valjanosti ponude.

Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, naru─Źitelj mora tra┼żiti njihovo produ┼żenje.

Naru─Źitelj ─çe vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude nakon sklapanja ugovora sa odabranim ponuditeljem.

 

─îlanak 8.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva naru─Źitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznakom „ne otvaraj“.

Ponuda mora biti uvezena u cjelinu s ozna─Źenim rednim brojevima stranica (redni broj

stranice/ukupan broj stranice ponude) na na─Źin da se onemogu─çi naknadno va─Ĺenje, odnosno umetanje stranica.

Rok za dostavu ponude ne smije biti kra─çi od 8 dana od dana slanja odnosno objavljivanja poziva za dostavu ponuda.

Ponuditelj mo┼że do isteka roka za dostavu ponuda ponudu izmijeniti i/ili dopuniti, odnosno od ponude odustati.

             Izmjena i/ili dopuna ponude, odnosno odustajanje od ponude dostavlja se na isti na─Źin kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude, odnosno odustajanju od ponude.

  

─îlanak 9.

Povjerenstvo za provedbu postupka bagatelne nabave provest ─çe postupak otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Postupku otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda moraju biti prisutna najmanje 2 ─Źlana Povjerenstva, te se o istome vodi zapisnik.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda sadr┼żi:

- podatke o naru─Źitelju

- naziv predmeta nabave

- procijenjenu vrijednost nabave

- navod o danu slanja odnosno objavljivanja poziva za dostavu ponuda

- rok za dostavu ponuda

- datum i sat po─Źetka otvaranja, pregleda i ocjene ponuda

- podatke o ─Źlanovima povjerenstva za provedbu postupka bagatelne nabave

- podatke o ponuditeljima koji su dostavili ponude

- cijenu ponude bez PDV-a i cijenu ponude sa PDV-om

- podatke o tra┼żenim i dostavljenim  jamstvima iz poziva za dostavu ponuda

- ispunjenje uvjeta i zahtjeva vezanih za tehni─Źke specifikacije, opis predmeta nabave

i troškovnik iz poziva za dostavu ponuda

- ispunjenje ostalih uvjeta i zahtjeva iz poziva za dostavu ponuda

- podatke o ponudama koje se odbijaju i razlog odbijanja

- rangiranje valjanih ponuda sukladno kriteriju za odabir

- prijedlog odgovornoj osobi naru─Źitelja za donošenje obavijesti o odabiru

najpovoljnije ponude, odnosno obavijesti o poništenju postupka bagatelne nabave s

objašnjenjem.

Podaci o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda tajni su do donošenju obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno obavijesti o poništenju postupka bagatelne nabave.

 

─îlanak 10.

Naru─Źitelj je obvezan provjeriti ra─Źunsku ispravnost valjanih ponuda.

Ukoliko se utvrdi ra─Źunska pogreška naru─Źitelj ─çe je ispraviti na vidljivi na─Źin i od ponuditelja zatra┼żiti da prihvati ispravak ra─Źunske pogreške u roku od 3 dana od tra┼żenja ispravka.

Kada cijena ponude izra┼żena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude iz ponudbenog lista vrijedi ponuda izra┼żena u troškovniku.

Kada ukupna cijena stavke ne odgovara umnošku jedinice mjere po kojoj se stavka obra─Źunava i jedini─Źne cijene stavke vrijedi umno┼żak jedinice mjere po kojoj se stavka obra─Źunava i jedini─Źne cijene stavke.

 

─îlanak 11.

            Na osnovi rezultata otvaranja, pregleda i ocjene ponuda naru─Źitelj ─çe odbiti:

  1. nepravovremeno pristiglu ponudu

  2. ponudu nepozvanog gospodarskog subjekta

  3. ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je tra┼żeno,

     odnosno ako nije dostavio valjano jamstvo

  4. ponudu ponuditelja koji nije dostavio valjane isprave tra┼żene pozivom za dostavu ponuda

  5. ponudu koja nije cjelovita i/ili nema numerirane stranice

  6. ponudu ─Źija je cijena ve─ça od procijenjene vrijednosti predmeta nabave

  7. ponudu u kojoj troškovnik nije u cijelosti ispunjen

  8. ponuda u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu

  9. ponuda koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava

      zahtjeve iz poziva za dostavu ponuda

 10. ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ra─Źunske pogreške

 11. ponudu ponuditelja koji je dostavio dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj

 12. ponudu ponuditelja koja nije u skladu s odredbama poziva na dostavu ponuda

 

                                                                                                ─îlanak 12.

Odgovorna osoba naru─Źitelja ─çe na osnovi rezultata otvaranja, pregleda i ocjene ponuda donijeti obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave ako:

1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka bagatelne nabave da su bile poznate prije pokretanja postupka

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadr┼żajno bitno druga─Źijeg poziva za dostavu ponuda da su bile poznate prije pokretanja postupka

3. ako nije pristigla niti jedna ponuda

4. ako nakon odbijanja ponuda ne preostane niti jedna valjana ponuda.

Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave sadr┼żi:

- podatke o naru─Źitelju

- predmet nabave za koji se obavijest donosi

- razlog poništenja

- datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

 

─îlanak 13.

Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi se odluka o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja s kojim ─çe se sklopiti ugovor o nabavi.

Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadr┼żi: podatke o naru─Źitelju, predmet nabave , naziv ponuditelja ─Źija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora, cijenu, razloge odbijanja ponuda, datum donošenja odluke i potpis odgovorne osobe.                                    

                                                                                              ─îlanak 14.

Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave, odnosno odluka odabiru najpovoljnije ponude  obvezno se dostavlja svakom ponuditelju u roku od 30 dana, od isteka roka za dostavu ponuda na dokaziv na─Źin ( dostavnica, izvješ─çe o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama i sl.).

Protiv odluke ne mo┼że se izjaviti ┼żalba jer se na istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

                                                                                              ─îlanak 15.

Naru─Źitelj dostavom obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude odabranom ponuditelju stje─Źe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi radova, roba i/ili usluga.

Ugovor o nabavi radova, roba i/ili usluga sukladno provedenom postupku bagatelne nabave, s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklapa odgovorna osoba Naru─Źitelja.

Prilikom sklapanja ugovora o nabavi naru─Źitelj se obvezuje od ponuditelja ishoditi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slu─Źaj povrede ugovornih obveza ukoliko je isto bilo tra┼żeno pozivom za dostavu ponuda.

Evidencija ugovora iz ovog ─Źlanka vodi  se u administraciji uprave Naru─Źitelja .
 

                                        ─îlanak 16.

Ugovor o bagatelnoj nabavi mo┼że se sklopiti sa ponuditeljem, bez provo─Ĺenja postupka iz ovog Pravilnika u slu─Źaju da naru─Źitelj u trenutku sklapanja Ugovora ima sklopljen va┼że─çi ugovor sa ponuditeljem koji je u drugom predmetu nabave ili drugom javnom postupku nabave odabran (komunalno gospodarstvo) temeljem provedenog javnog natje─Źaja. U tom slu─Źaju Ugovor se sklapa  po jedini─Źnim cijenama iz va┼że─çeg  ugovora.
 

                                                                                              ─îlanak 17.

Pravilnik ─çe se objaviti na Oglasnoj plo─Źi i  Internet  stranici Naru─Źitelja, a primjenjuje se od dana donošenja.

 

 

Direktor Bucavac d.o.o.

                                                                                                     Zvonimir Skorin